mijn Webtechniek klantsysteem
Welkom bij uw Webtechniek klantsysteem.
U kunt hier inloggen voor het beheer van
uw website, e-mail en overige instellingen.

 ?
 ?
 ?
Voor een snelle aansluiting.

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1
Algemeen in deze voorwaarden wordt Webtechniek, gevestigd op de Sadatweg 18 te Delft, aangeduid als Webtechniek en haar contractpartner als Klant. In geval van levering van diensten wordt onder Webtechniek mede opdrachtnemer en onder Klant mede opdrachtgever verstaan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Webtechniek. Een Klant, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Webtechniek een contract heeft afgesloten, wordt geacht stilzwijgend met deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. Mondelinge toezeggingen verbinden Webtechniek slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Andere voorwaarden van een Klant worden door Webtechniek uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Webtechniek worden aanvaard.

Artikel 3
Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een opdracht door Webtechniek op haalbaarheid is beoordeeld. Webtechniek heeft het recht zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4
Indien op verzoek van de Klant de opdracht uitgesteld of bespoedigd wordt, dan is de Klant gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. De Klant is gehouden bij levering de geleverde diensten in ontvangst te nemen, bij gebreke daarvan worden de diensten voor rekening en risico van de Klant opgeslagen. Overschrijding van een opdracht opleveringsdatum geeft de Klant nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Webtechniek. Dit is slechts anders in geval van opzet of grote schuld van Webtechniek of indien de opdracht opleveringstermijn met meer dan 5 maanden wordt overschreden. Als dan heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te maken op enige schadevergoeding.

Artikel 5
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Webtechniek een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde diensten op de (post-)bankrekening van Webtechniek binnen veertien dagen na factuurdatum te worden overgemaakt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de Klant de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling een rente aan Webtechniek verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien de Klant het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Webtechniek tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de Klant gehouden aan Webtechniek te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van 125,-. Niet tijdige betaling geeft Webtechniek het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Klant op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Webtechniek op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. Webtechniek is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de Klant voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Webtechniek te verrichte prestaties, een en ander op een door Webtechniek aan te geven wijze. Het is de Klant niet toegestaan verrekeningen toe te passen. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Betaling kan uitsluitend geschieden in Nederlandse valuta en/of in Euro's. Webtechniek staat tot geen van haar Klanten in een rekening-courant verhouding.

Artikel 6
Het eigendom van de geleverde diensten wordt door Webtechniek uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere verrichte diensten alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. Onderdelen die ingevolge een reparatieopdracht of garantie, blijven daardoor eigendom van Webtechniek tot volledige voldoening van al het geen Webtechniek van de Klant te vorderen heeft, heeft plaats gevonden.

Artikel 7
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de diensten c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de diensten ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Webtechniek kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Webtechniek geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de diensten c.q. facturen als juist erkend. Reclames geven aan de Klant nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame door Webtechniek gegrond wordt bevonden, heeft Webtechniek het recht te hare keuze: De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; Het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties.

Artikel 8
Webtechniek staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de in de hierna volgende bepalingen vermeld. Op de geleverde diensten wordt zes maanden garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. Door de Klant binnen de garantie termijn aangetoonde en aan Webtechniek verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelende garantie - worden voor rekening van Webtechniek zo spoedig mogelijk hersteld, hetzij teruggenomen tegen creditering. De Klant kan geen beroep doen op garantiebepalingen indien; De Klant de zaken heeft verwaarloosd; De Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen.

Artikel 9
Webtechniek, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiend uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke Klant of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is Webtechniek in ieder geval nimmer aansprakelijk; Wegens niet- of niet tijdige levering; Voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; In geval van niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoelt in art.10; In dien de Klant zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; Voor schade ontstaan door geleverde software; Voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatie dragers; Voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet/kabelnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven open staan van telefoonlijnen. Indien Webtechniek in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Webtechniek slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Webtechniek nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. De Klant zal Webtechniek vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Webtechniek.

Artikel 10
Webtechniek is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Webtechniek heeft ingeval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Webtechniek is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Webtechniek gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Webtechniek behoudt het recht op betalen van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. Webtechniek heeft geen bevoegdheid tot opschorting indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de Klant echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 11
Ontbinding Indien de Klant zijn verplichtingen jegens Webtechniek niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is / wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede ingeval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Klant van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Webtechniek te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Webtechniek het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval de Klant de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Webtechniek schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Klant nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. De Klant heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hijzelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. In geval van gedeeltelijk ontbinding kan de Klant geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Webtechniek verrichtte prestaties, en heeft Webtechniek onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verplichtte prestaties.

Artikel 12
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13
Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Webtechniek en Klant onverbindend zouden blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet verbindenden bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst afwijken van de niet verbindende bepalingen.

 

Cookie-informatie

Deze website gebruikt cookies om gegevens op te slaan om het gebruiksgemak te optimaliseren.

Welke gegevens bewaren wij? Weigeren Accepteren